Actualidad

Enpresa ekimen berriei zuzendutako diru-laguntzak.

 Onuradunak.

Diru-lagun tza hauetara ondorengo baldintzak betetzen dituzten ekintzaileak aurkeztu ahal izango dira:

  • Aretxabaletan lantokia duten enpresa ekimen berriak(berdin da ekintzailea Aretxabaletan erroldatuta dagoen edoez), eta gehienez ere eskabidea egiten den unerarte bi urteko jarduna dutenak.
  • Edozein forma juridikotako ekimenak, baita autonomoak ere, 15 pertsona baino gutxiagoko plantilla dutenak.
  •  Ekimena eskualdaketa edo titulartasun aldaketa denean.
  •  Bideragarritasun Plana eginda dutenak (Bideragarritasun Plana dohainik egin daiteke Udaleko Enplegu eta Garapen Ekonomikoa Sailean edo Mankomunitatean) etaDebagoieneko Mankomunitateak, Udaleko Enplegu eta Garapen Ekonomikoa Sailak edo enpresa sorrerara bideratutako beste edozein erakundek lagundutako ekimenak izatea.
  •  Gizarte Seguran tzan alta emanda egon behar dute. Enpresa ekimen berri hauek, gutxienez 3 urtean egoi tza Aretxabaletan manten tze ko konpromisoa hartu beharko dute.

Laguntza motak eta zenbatekoak.

Enpresa ekimen berrien kasuan, diru-laguntzen xede izango dira:
— Hasierako inber tsi oak. Enpresak 3.000 euroko inbertsio minimoa (BEZa kontutan hartu gabe) egin beharko du ondorengo kon tze ptuetan:
* Lokala egoki tze ko egin beharreko obrak (proiektua barne).
* Enpresaren jarduerarako beharrezko garraio elementuak.
* Jarduera gara tze ko beharrezkoak diren al tza riak eta ekipamenduak.
* Jarduera mar txan jar tze ko hasierako izakinen erosketak.
* Informatika ekipoak.

Diru-laguntzatik kanpo geratuko dira hasierako asesoria gastuak eta ondasun higiezinetan egindako inbertsioak.

Gehienez ere hasierako inber tsi o honen % 20rainokoa izango da onartuko den lagun tza ren zenbatekoa, 6.000 €-ko mugarekin.
— Enpresa eratze gastuen % 100a finantzatuko da (BEZa kontutan hartu gabe), 500 euroko topearekin.

 

Diru-laguntzak aurkezteko epea.
Diru-lagun tzen deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OfIZIALEAN publika tzen den unetik 2019ko azaroaren 30era egongo da zabalik, beti ere diru fun tsa agortu bitartean.

 

This entry was posted in Actualidad, Ekintzaileak, Laboral, Sin categoría and tagged , , . Bookmark the permalink.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *